Vila Gama

Общи условия

 

ОБЩИ  ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА  „ВИЛА ГАМА“ – с. ЛОЗЕНЕЦ

 

I. НАСТАНЯВАНЕ.

 “Вила Гама“ е туристически обект по смисъла на чл. 123, ал. (3), буква „Б“, т.7 от Закона за туризма /ЗТ/, място за настаняване клас “Б”,

·        Настаняването и освобождаването във “Вила Гама“ се извършват в следния часови интервал:

 час на настаняване в стаите след 14:00 часа;
 час на освобождаване на стаите до 12:00 часа.

* При късно освобождаване на стая, първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10% от стойността на нощувката, вторият просрочен час - 50%, третият и повече часове на 100%, ако не са договорени други условия с управителя или друг представител.

·        При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност (лична карта); (паспорт) и други, съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да Ви се предостави съответната услуга за настаняване във “Вила Гама“.

·        Настаняването във „Вила Гама“ става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация във „Вила Гама“ може да направите по един от следните начини:

·      чрез резервационната форма на сайта www.vilagama.bg

·      на телефон + 359 879 356 056

·      на място в къщата за гости при наличие на свободни места

1.2. След получаване и обработване на заявката за резервация,представител на „Вила Гама“ се свързва с клиента и съответно се предоставят възможностите за настаняване.

1.3. Потвържение за направената резервацията се получава на посочен от клиента електронен адрес. В него се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане, броя на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.

Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

 

 

 

 

2. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

Цените са динамични, като се определят на база на търсения период,като всяка стая има различна цена и интериор. Всички цени, обявени в сайта  www. vilagama.bg, както и описани в електронните съобщения  са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В крайната цена е включена и закуска.

В крайната цена не е включен паркинг, като има възможност срещу допълнително заплащане да бъде осигурен такъв.

Цената за Вашия престой е гарантирана след завършване на резервационния процес и получаване на потвърждение с номер на резервация и предплащане.

„Вила Гама“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация, в случай на установена злоупотреба.

 

 

3. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. В брой на място /в български лева/.

3.2. С дебитна или кредитна карта на място.

3.3. С банкова карта директно в сайта www. vilagama.bg

3.4. С банков превод авансово по следната банкова сметка: 

ИВКОНИ ООД

Банка: ДСК ЕАД

IBAN:BG84STSA93000024033141

BIC: STSABGSF

Направената резервацията е ГАРАНТИРАНА само след 100% авансово плащане, извършено в рамките на 2 /два/ дни след направената резервация. Без предплащане на резервацията, гостите няма да бъдат настанени.

 

II.  УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

Анулация на направена от Вас резервация може да направите по един от следните начини:

2.1. Уведомяване на нашият e-mail адрес: booking@vilagama.bg

2.2. Чрез телефонно обаждане на телефон: 0879 356 056

 

За резервации, чиято ПОСЛЕДНА НОЩУВКА е в периода:

 

15.05. - 30.06 и 01.09. - 15.10

 

10 дни преди датата на пристигане - 0% неустойка;

5 дни преди датата на пристигане - 50% неустойка;

1 ден преди датата на пристигане - 70% неустойка;

по - малко от 1 ден преди датата на пристигане - 100% неустойка.

 

За резервации, чиято ПОСЛЕДНА НОЩУВКА е в периода:

 

01.07 - 31.08

 

14 дни преди датата на пристигане - 0% неустойка;

7 дни преди датата на пристигане - 50% неустойка;

1 ден преди датата на пристигане - 70% неустойка;

по - малко от 1 ден преди датата на пристигане - 100% неустойка.

 

Всички резервации са с предварително плащане.

Сумите за извършените анулации се възстановяват в срок до 14 / четиринадесет/ дни след извършената анулацията по банков път.

 

 III. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 Не се допускат домашни любимци.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

„Вила Гама“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.  „Вила Гама“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с „Вила Гама“ и приема общите и условия. Клиентите, ползващи услугите на „Вила Гама“ следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство /навършили 18(осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

V. ОТГОВОРНОСТ

От страна на представителите и собствениците на „Вила Гама“ не се поема отговорност за:

 - Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината; - Невъзможност на гостите да отседнат във вилата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);

- При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) - природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни и други; както и други събития извън контрола на представителите и управителят, които правят "Вила Гама" опасна или неизползваема. От всички гости и посетители на вилата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, употреба на наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени. „Вила Гама“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи на територията на „Вила Гама“. „Вила Гама“ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

- „Вила Гама“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация, в случаи на форсмажорни и други обстоятелства, независещи от хотелиера.

VI. ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на „Вила Гама“ с грижата на добър стопанин. Управителят или негов представител може да изиска от гостите да освободят туристическият обект  незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време на престоя във вилата, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на престоя във „Вила Гама“ се заплащат от гостите в пълен размер на пазарната цена.

 

 VII. РЕКЛАМАЦИИ

 При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение. Разходите направени за допълнителни услуги не се калкулират в цената на резервацията и се заплащат допълнително на място във вилата. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място във вилата за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управителя на туристическия обект.

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пушенето във  "Вила Гама" е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места. В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.

 

IХ. ЖАЛБИ НА КЛИЕНТИТЕ

 Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят управителя или друг представител на туристическия обект, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към управителя и представителите на обекта.

Х. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С потвърждаването на резервацията ВСИЧКИ клиентите заявяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на “Вила Гама“ и са съгласни с тях! При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани. „Вила Гама“ си запазва правото да променя информацията в общите условия при настъпили промени в законите регламентиращи